Press "Enter" to skip to content

Ensiapukoulutukset

Ensiapu on elämäntaito. Se on loukkaantuneelle tai sairastuneelle tapahtumapaikalla annettavaa apua, jolla pyritään turvaamaan autettavan peruselintoiminnot ja estämään hänen tilansa paheneminen. Ensiapukoulutukset antavat sinulle taidot antaa henkeä pelastavaa ensiapua.

Ensiapukoulutukset sisältävät hätäensiapukoulutukset (kesto 4-8 h) sekä ensiapukoulutukset (kesto 16 h).

Koulutamme ensiapukoulutukset suomeksi ja englanniksi.

Lue alta lisää ensiapukoulutuksistamme ja niiden koulutussisällöistä.

Hätäensiapukoulutukset

Hätäensiapu tarkoittaa henkeä pelastavaa ensiapua. Hätäensiavulla pyritään pelastamaan potilaan henki ja estämään tämän tilan paheneminen ammattiapua odottaessa. Hätätilanteessa on kysymys minuuteista, aikaa on vähän ja apua tarvitaan nopeasti. Jokaisella on velvollisuus antaa taitojensa mukaista hätäensiapua. Hätäensiavun tarkoitus on turvata potilaan keskeisimmät elintoiminnot, eli hengitys ja sydämen toiminta sekä suurien verenvuotojen tyrehdyttäminen.

Hätäensiapukoulutukset kestävät 4-8 tuntia ja sisältävät tarvittaessa defibrillaattorin käyttökoulutuksen ja -harjoittelun.

Hätäensiapukoulutuksessa käsiteltävät ja käytännössä harjoiteltavat asiat

 • Hätäilmoitus 112
 • Hätätilanteen tunnistaminen ja toiminta onnettomuuspaikalla
 • Potilaan tutkiminen
  • sokki
  • tajuttomuus
  • elottomuus
  • verenvuodot
  • sairaskohtaus
  • vierasesine hengitysteissä
 • Defibrillaattorin käyttökoulutus

Jos yrityksellänne on erityistarpeita (kemikaalit, kaasut, sähkö ym.), räätälöimme koulutuksen vastaamaan juuri sitä, mitä tarvitsette.

Ensiapukoulutukset

Ensiapukoulutuksessa opitaan ne kansalaistaidot, mitkä jokaisen olisi hyvä hallita. Ensiapukoulutukset (16 oppituntia) syventävät Hätäensiapukoulutuksen tietoja ja taitoja.

Ensiapukoulutuksessa käsiteltävät ja käytännössä harjoiteltavat asiat

 • Hätäilmoitus 112
 • Toiminta sairauskohtauksissa ja onnettomuustilanteissa
 • Tajuttoman ensiapu
 • Paineluelvytys
 • Vierasesine hengitysteissä
 • Haavat
 • Verenkierron häiriötila eli sokki
 • Sairauskohtaukset
  • Diabetes
  • Epilepsia
  • Kouristukset
  • Hengitysvaikeudet (Allergia, astma)
  • Rintakipu
  • Pyörtyminen
  • Aivoverenkierron häiriöt
 • Palovammat
 • Sähkön aiheuttamat vammat
 • Nivelvammat ja murtumat
 • Myrkytykset
 • Defibrillaattorin käyttökoulutus

Huomioimme yrityksenne mahdolliset erityistarpeet ensiapukoulutuksen koulutussisällössä ja sen painotuksissa tapauskohtaisesti. Kouluttajamme antavat todistuksen annetusta ensiapukoulutuksesta organisaatiollenne.

Kela korvaa työnantajalle ensiapukoulutuksen kustannuksia

Työnantajalla on työturvallisuuslain mukaan velvoite huolehtia ensiavun järjestämisestä työpaikalla. Yrityksellä tulee olla työterveyshuolto järjestettynä sekä todetut tarpeet kirjattuna työterveyshuollon toimintasuunnitelmaan.

Sairausvakuutuslain perusteella Kela korvaa ensiapuvalmiuden ylläpidosta aiheutuneet kohtuulliset ja tarpeelliset kustannukset työnantajalle/yrittäjälle. Tällaisia kustannuksia ovat mm. työntekijöille järjestetyn ensiapukoulutuksen kustannukset.

Kelan maksama korvaus ensiapukoulutuksen järjestämisestä on enimmillään 60% kokonaiskustannuksesta, kuitenkin vuotuisen enimmäismäärän puitteissa ja Kelan tekemän päätöksen mukaisesti. Työnantajan tulee hakea korvausta Kelalta kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä ja yrittäjän tulee hakea korvausta Kelalta kuuden kuukauden kuluessa laskun maksamisesta.

Lisätietoa Kelan korvauksista työnantajalle >>

Ensiapukouluttajamme

Ensiapukouluttajillamme on ensiavun ja terveystiedon kouluttajakoulutus (ETK®). Ensiavun kouluttajat (ETK®) ovat terveydenhuollon ammattilaisia, jotka käytyään SPR ensiavun kouluttajien peruskurssin ylläpitävät kouluttajaosaamistaan säännöllisesti toistuvilla täydennyskoulutuksilla.

Lue lisää kouluttajistamme >>