Press "Enter" to skip to content

Turvallisuuskävely

Turvallisuuskävely on toiminnallinen oppimismuoto, jossa työntekijät tunnistavat itse aktiivisesti työympäristönsä riskejä.

Turvallisuuskävelyn aikana ihmiset saadaan havainnoimaan turvallisuusriskejä ja keskustelemaan työpaikan ja/tai kiinteistön turvallisuudesta. Kävelyn aikana tarkastetaan kiinteistön alkusammutuskalusto, ensiapuvälineistö, poistumis- ja pelastustiet sekä kokoontumispaikka. Tavoitteena on oppia oikeat toimintatavat vaaratilanteissa.

Turvallisuuskävely työpaikalla

Turvallisuuskävelyllä yrityksen työntekijät kiertävät itse oman työpaikkansa ja havainnoivat työympäristönsä riskejä ja vaaranpaikkoja sekä turvallisuutta parantavia asioita. Kouluttajamme tukevat tätä havainnointia, ja kirjavat yhdessä henkilöstön kanssa erilaisia muutos- ja kehittämiskohteita.

Huomioitavia asioita ovat esimerkiksi:

  • Turvamerkinnät
  • Paloilmoitin-, palovaroitin- sekä sammutusjärjestelmät
  • Sammutusvälineet sekä ensiapuvalmius
  • Mahdollisen defibrillaattorin sijainti
  • Sähköturvallisuus (jatkojohdot, keittiötilat ym.)
  • Poistumisteiden esteettömyys
  • Kokoontumispaikan sijainti

Turvallisuuskävelyn hyödyt

Turvallisuuskävelyllä työntekijät oppivat ehkäisemään vaaratilanteita, tutustuvat alkusammutuskalustoon ja muuhun turvallisuustekniikkaan. Turvallisuuskävely on oiva tapa saada konkreettista ja työntekijöiden kokemuksiin pohjautuvaa tietoa kohteen turvallisuustasosta.

Turvallisuuskävely antaa työntekijöille konkreettiset tiedot turvallisuuden perusteista sekä lisää turvallisuustietoisuutta ja yhteistä vastuuta.

Turvallisuuskävely muun turvallisuuskoulutuksen yhteydessä

Turvallisuuskävely on kätevä toteuttaa yrityksen jonkun muun turvallisuuskoulutuksen, kuten alkusammutus- tai ensiapukoulutuksen tai poistumisharjoituksen yhteydessä.

Räätälöimme mielellämme juuri teille sopivan turvallisuuskoulutuskokonaisuuden. Turvallisuuskävelystä laadimme halutessanne myös toimenpide- ja kehitysraportin yrityksellenne.

Toteutamme turvallisuuskävelyt suomeksi, ruotsiksi, englanniksi sekä eestin kielellä.

Pyydä tarjous turvallisuuskävelystä >>

Turvallisuuskävely turvallisuuskulttuurin kehittäjänä

Turvallisuuskävelyillä saadaan hyvää ja kohdennettua tietoa siitä, miten asiat käytännössä tehdään työpaikalla. Samalla kartoitetaan työntekijöiden suhtautumista työturvallisuutta kohtaan ja mitä työpaikkakohtaisia haasteita on havaittavissa.

Onnistunut turvallisuuskävely antaa siis tarkkaa käytännön tietoa siitä, miten asiat toimivat, ja auttavat luomaan kokonaisvaltaisen kuvan työympäristöstä.

Turvallisuuskävelyn tavoitteet

Turvallisuuskävelyn aikana tarkastellaan työpaikan/kiinteistön riskit ja vaaran paikat. Tavoitteena on oppia ehkäisemään vaaratilanteita. Lisäksi turvallisuuskävelyn tavoitteena on oppia tuntemaan rakennusten uloskäynnit ja poistumistiet sekä niihin liittyvät avausmekanismit. Turvallisuuskävelyn aikana käydään läpi kaikki yrityksen tai kiinteistön turvallisuusasiat.

Turvallisuuskävelyn jälkeen

Turvallisuuskävelyn jälkeen on tärkeää suunnitella ja toteuttaa korjaavat toimet nopeasti ja kommunikoida niistä työntekijöille. Työntekijöiden tekemien havainnointien ja kehitysehdotusten tulee johtaa johonkin konkreettisiin toimenpiteisiin — muuten kiinnostus työpaikan turvallisuusasioita kohtaan saattaa vähetä.

Kun työntekijät kokevat, että heidän mielipiteillään on väliä ja että ehdotukset otetaan tosissaan, se parantaa työntekijäkokemusta ja myös työpaikan turvallisuusasiat alkavat tuntua entistä merkityksellisemmiltä.